BRUGERBETINGELSER
FOR HJEMMESIDE

Denne hjemmeside("hjemmesiden") er stillet til rådighed af Recall Corporation ("RECALL"). Din brug af dette Sted styres af disse brugsbetingelser, og du skal læse disse betingelser grundigt, før du bruger eller opretter adgang til dette Sted.

RECALL kan fra tid til anden ud fra eget skøn ændre disse betingelser. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer er afhængig af din accept af de nye betingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT OVERHOLDE DISSE ELLER FREMTIDIGE BETINGELSER, SKAL DU VENLIGST UNDLADE AT BRUGE HJEMMESIDEN, ELLER AT DOWNLOADE MATERIALER FRA DEN.

RECALL kan til enhver tid afslutte, ændre, suspendere eller standse ethvert aspekt på hjemmesidenherunder tilgængeligheden af alle funktioner. RECALL kan fjerne, modificere eller på anden måde ændre alt indhold, herunder det fra tredjeparter, der er tilgængeligt på eller fra denne hjemmeside. RECALL kan begrænse visse funktioner og services, eller begrænse din adgang til dele af eller hele hjemmesiden uden varsel eller hæftelser. RECALL kan efter eget skøn, af enhver årsag og til enhver tid stoppe din brug af hjemmesiden. 
Intellektuel ejendom
Copyrights
Alt indhold på denne hjemmeside herunder design, tekst, software, tekniske tegninger, konfigurationer, grafikker, andre filer, og deres udvalg og tilrettelæggelse, ("Indhold"), er enten Copyright 2002 RECALL ("Copyright RECALL") eller tilhører RECALL, deres moderselskab, søsterselskaber eller relaterede virksomheder og/eller licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet må ikke (hverken helt og delvist) på nogen måde ændres, kopieres, videregives, berammes, gengives, publiceres, downloades, fremvises, sendes, transmitteres eller sælges uden RECALLs forudgående skriftlige tilladelse, med den undtagelse at du må downloade og printe indhold til anvendelse, der ikke er konkurrencebetonet eller nedladende over for RECALL, så længe du holder alle ophavsretslige eller andre navnebeskyttede oplysninger intakte. Bemærk venligst, at denne begrænsede tilladelse til enhver tid kan ophæves, og ikke inkluderer tilladelse til at publicere indhold på hverken internet-, intranet- eller extranetsider eller til at indarbejde informationer i nogen anden form for database eller kompilering. Alt andet brug af Indholdet er strengt forbudt. Du indvilliger yderligere i, at du ikke systematisk gennem elektroniske ressourcer eller på anden måde, vil uddrage, samle eller indfange nogen former for data eller dataområder fra denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til kundeidentiteter. Hvis du tror, at dit ophavsbeskyttede materiale er blevet brugt forkert på denne hjemmeside, bedes du kontakte os med det samme. 
Varemærker
Alle varemærker på hjemmesiden er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende RECALL, deres søsterselskaber eller relaterede virksomheder, eller deres licensgivere. Sådanne varemærker må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes hverken helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra RECALL. Alle sidehoveder, kundegrafikker, knapikoner, og scripts er registrerede varemærker, varemærker og/eller vareudstyrsmærker tilhørende RECALL eller deres søsterselskaber og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes i helhed eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra RECALL. Andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller logoer vist på hjemmesiden, tilhører deres respektive ejere. Hvis du mener, at dine varemærker er blevet forkert brugt på denne hjemmeside, bedes du kontakte os med det samme. 
Hvis du ønsker at bruge RECALLs logo eller varemærke i overensstemmelse med disse brugsbetingelser, bedes du kontakte os.

Patenter
RECALLs produkter og processer kan være dækket af et eller flere patenter, eller kan indeholde RECALL-forretningshemmeligheder og/eller navnebeskyttede informationer. RECALL forbeholder sig alle rettigheder til sådanne patenter, forretningshemmeligheder og navnebeskyttede informationer. Der foretages ikke overførsel eller bevilling af rettigheder på nogen patenter, og dette er heller ikke underforstået i forudsætningerne for disse brugsbetingelser. Du indvilliger i ikke at krænke sådanne rettigheder eller at dekompilere, omarbejde eller demontere nogen af RECALLs produkter eller processer.

Software
Alt software, herunder alle filer eller billeder, der er dannet af softwaren, de koder og data der ledsager softwaren, (benævnt "Software"), der bruges eller skabes adgang til gennem denne hjemmeside, må kun anvendes af dig til at få adgang til og bruge denne hjemmeside, forudsat at en sådan brug ikke er konkurrencebetonet eller nedsættende over for RECALL, og er i overensstemmelse med de formål, der specifikt er angivet på Stedet. RECALL fastholder fuld og hel adkomst eller licens til alle immateriellerettigheder i Softwaren. Du indvilliger i ikke at kopiere, distribuere, sælge, ændre, dekompilere, omarbejde, demontere eller skabe uoriginale arbejder på baggrund af softwaren.

Brugeradfærd - Generelt
Ved at benytte denne hjemmeside, samtykker du til:

ikke at forstyrre Stedets sikkerhed,
ikke at afbryde eller forstyrre nogen former for services, systemressourcer, konti, servere eller netværk der er forbundet til, eller som der kan skabes adgang til via hjemmesiden,
ikke at afbryde eller forstyrre nogen andre brugeres underholdningsmæssige brug af hjemmesiden, .
ikke at uploade, sende eller på nogen anden måde overføre nogen former for vira eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer via eller til denne hjemmeside,
ikke at ændre eller forandre nogen informationer eller noget indhold der tilbydes på eller via hjemmesiden,
ikke at bruge, eller forsøge at bruge andres konti, services eller systemer uden tilladelse fra RECALL til at skabe eller anvende falsk identitet på denne hjemmeside,
ikke at overføre spam, kædebreve, junkmail eller andre typer uønskede masse e-mail via eller til denne hjemmeside til personer eller enheder, der ikke har indvilliget i at modtage denne type mails
ikke at afsløre dit brugernavn og adgangskode til andre der benytter, eller ikke benytter hjemmesiden
ikke at forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden eller dele af hjemmesiden, der er spærret for almindelig adgang
Med mindre andet er aftalt på skrift med RECALL, indvilliger du i at al kommunikation eller information
, som du overfører via hjemmesiden herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, bemærkninger, kontooplysninger eller andet materiale, data eller information (herefter benævnt "Information"), ikke er fortrolige og ved overførsel af sådanne informationer til RECALL via e-mail, eller på andre måder, giver du RECALL en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, under licenserbar, verdensomspændende licenserbar (herunder men ikke begrænset til en ophavsretlicens) ret til at anvende sådan information i ethvert medie til ethvert formål, der er i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Fortrolighedpolitik
Du anerkender og giver tilladelse til, at RECALL må indsamle, bruge og offentliggøre de data vi indsamler i løbet af vores forhold på den måde, som det er klarlagt i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der her er indbefattet per reference, som hvis fuldt fremsat i disse brugsbetingelser. RECALL FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DERES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FRA TID TIL ANDEN UDEN FORUDGÅENDE VARSEL TIL BRUGERE AF DETTE STED. DET ER DERFOR BEDST, AT DU HUSKER AT TJEKKE RECALLS POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, NÅR DU BESØGER DENNE HJEMMESIDE FOR AT SIKRE, AT DU ER FULDT RÅDGIVET I FORHOLD TIL RECALLS EFTERFØLGENDE BRUG AF ENHVER AF DINE INFORMATIONER.

Begrænsninger vedrørende hjemmesidens indhold
Indholdet, der er tilgængeligt via hjemmesiden, menes at være nøjagtige, DU SKAL IMIDLERTID SELV EVALUERE INFORMATIONERNES NØJAGTIGHED SAMT HVORVIDT DISSE INFORMATIONER ER BRUGBARE I FORHOLD TIL DINE SPECIFIKKE BEHOV. Produkter og services er aktiver for ændringer uden varsel. Alle informationer på Stedet er genstand for ansvarsfraskrivelserne i afsnit 7 nedenfor.

Links og indhold fra tredjepart
Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan somme tider indeholde links til andre hjemmesider. Disse links stilles udelukkende til rådighed som en service over for hjemmesidens brugere, og udgør ikke en godkendelse, en sponsorering eller anbefaling fra RECALL af, eller ansvar for de forbundne hjemmesider, noget indhold, nogen services eller produkter, der er tilgængelige på eller via sådanne hjemmesider, eller de virksomheder der forbindes med sådanne hjemmesider. 
Links fra andre hjemmesider

Alle links til denne hjemmeside skal skriftlig godkendes af RECALL, undtagen i de tilfælde hvor RECALL indvilliger i at benytte disse links eksempelvis når:

linket kun er et tekstlink der udelukkende indeholder hjemmesidens titel;
linket kun henviser til hjemmesiden og ikke til undersider; 
• linket viser hjemmesiden i fuldskærm og ikke indeni en ramme på den henviste hjemmeside; og
udseendet, placeringen og andre aspekter af linket ikke: (i) skaber et falsk indtryk af, at det i helhed eller at dets aktiviteter eller produkter kan forbindes med eller sponseres af RECALL, deres moderselskab eller deres søster- eller relaterede selskaber, eller (ii) er sådan for at skade eller udvande den goodwill, der er forbundet med RECALLs navn og varemærker, deres moderselskab, eller deres søster- eller relaterede virksomheder.
RECALL forbeholder sig, ud fra deres eget skøn og til enhver tid, retten til at ophæve denne tilladelse til link.
Tredjepart indhold
Denne hjemmeside kan indeholde materialer, data eller informationer stillet til rådighed, offentliggjort eller tilbudt af tredjeparter gennem framing eller anden teknologi. Du indvilliger i, at hverken RECALL eller deres søsterselskaber på nogen måde har noget erstatningsansvar over for dig for noget tredjepartsmateriale, nogen tredjepartsdata eller -informationer. Din brug af tredjepartsindhold kan også være genstand for vilkårene for det relevante indhold i udbyderens brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. RECALL bekræfter ikke, bakker ikke op om og står ikke inde for tredjeparter på vores hjemmeside. RECALL er ikke ansvarlig for leveringen eller kvaliteten af nogen varer, eller services der sælges, reklameres for eller gøres tilgængelige af tredjeparter på vores eller nogen anden hjemmeside. Hvis du mener at noget af det indhold, der leveres af tredjeparter, overtræder nogen af dine ejendomsrettigheder, bedes du kontakte os.

Ansvarsfraskrivelse
DENNE HJEMMESIDE SAMT DET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA HJEMMESIDEN, ER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ EN "SOM VIST"- OG "I DET OMFANG DET ER DISPONIBELT"-BASIS OG ER UDELUKKENDE I OPLYSNINGSØJEMED. DU INDVILLIGER UDTRYKKELIGT I, AT BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE OG/ELLER DETS INDHOLD UDELUKKENDE ER PÅ EGEN RISIKO. 
• I DET BREDESTE OMFANG MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG BORTSET FRA SOM UDTRYKKELIGT AFTALT PÅ SKRIFT, FRALÆGGER RECALL, DERES MODERSELSKAB OG DERES SØSTERSELSKABER OG RELATEREDE VIRKSOMHEDER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-PATENTKRÆNKENDE. 
• DU INDVILLIGER UDTRYKKELIGT I, AT BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE, HERUNDER ALT INDHOLD, DATA ELLER SOFTWARE DER DISTRIBUERES AF, DOWNLOADES FRA ELLER SKABES ADGANG TIL VIA DENNE HJEMMESIDE, ER PÅ EGEN RISIKO. DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ALLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE OG PÅFØLGENDE SKADER FOR DIN VIRKSOMHED, DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM RESULTAT AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE, DATA OG/ELLER SOFTWARE. 
• DU ANERKENDER, AT RECALL IKKE ER ANSVARLIG FOR INFORMATIONER, PRODUKTER ELLER SERVICES, DER TILBYDES AF TREDJEPARTER VIA DENNE HJEMMESIDE. MED MINDRE ANDET ER AFTALT PÅ SKRIFT, PÅTAGER RECALL OG DERES SØSTERSELSKABER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR, OG STILLER INGEN GARANTI FOR ELLER REPRÆSENTATION AF NØJAGTIGHEDEN, UDBREDELSEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, TROVÆRDIGHEDEN ELLER BRUGBARHEDEN AF NOGEN RÅDGIVNING, MENING, UDTALELSE ELLER ANDET INDHOLD, ELLER AF NOGEN PRODUKTER ELLER SERVICER, DER DISTRIBUERES AF ELLER STILLES TIL RÅDIGHED AF TREDJEPARTER. 
• RECALL STILLER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD VIL LEVE OP TIL DINE KRAV, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET. RECALL STILLER HELLER INGEN GARANTI FOR DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER DENS INDHOLD ELLER TIL NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER TROVÆRDIGHEDEN AF NOGEN FORMER FOR INFORMATIONER DER OPNÅS VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. 
• RECALL PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DE SKADER, HVAD ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGELIGE, SOM EN BRUGER LIDER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA GRUNDET FORSINKELSER, IKKE-LEVERET INDHOLD ELLER E-MAILS, FEJL, SYSTEMMÆSSIGE DRIFTSSTOP, FORKERT LEVERET INDHOLD ELLER E-MAILS, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMAFBRYDELSER, FILFORVANSKNING ELLER SERVICEAFBRYDELSER DER FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED AF RECALL, DERES MODERSELSKAB, SØSTERSELSKABER ELLER RELATEREDE VIRKSOMHEDER, DERES LICENSGIVERE, ELLER AF EN BRUGERS EGEN FEJL OG/ELLER UDELADELSER. MED MINDRE SPECIFIKT AFTALT PÅ SKRIFT OG AFSPEJLET I VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, FRASIGER RECALL SIG ALLE GARANTIER FOR ELLER REPRÆSENTATIONER VEDRØRENDE HVORVIDT FORTROLIGHEDEN AF INFORMATIONERNE, DER ER OVERFØRT VIA HJEMMESIDEN, VIL BLIVE OPRETHOLDT. 
• INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVAD ENTEN DENNE ER GIVET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU FÅR FRA RECALL, ELLER OPNÅR VIA HJEMMESIDEN, UDGØR NOGEN FORM FOR GARANTI, HVIS DETTE IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT PÅ SKRIFT. 
• VISSE STATER OG LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELADELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ VISSE AF DE OVENNÆVNTE UDELADELSER, GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

Begrænset erstatningsansvar
MED MINDRE DET UDTRYKKELIGT ER AFTALT PÅ SKRIFT, ER RECALL ELLERS DERES MODERSELSKAB, DATTERSELSKABER, SØSTERSELSKABER ELLER RELATEREDE VIRKSOMHEDER, FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, ELLER LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGELIGE SKADER, DER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF - ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE - DENNE HJEMMESIDE, ELLER NOGET INDHOLD, ELLER NOGEN SERVICES PÅ DETTE STED, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGER FOR TABT FORTJENESTE, FORRETNINGSOPHØR, TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE VÆRDIER, SELV OM RECALL ER BLEVET UDTRYKKELIGT ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. PARTERNE ANERKENDER, AT DETTE ER EN RIMELIG RISIKOFORDELING. 
VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER I ERSTATNINGSANSVARET FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGELIGE SKADER. I SÅDANNE TILFÆLDE ER VORES ERSTATNINGSANSVAR BEGRÆNSET TIL DE INDTÆGTER VI MODTOG FRA DIG I DE TOLV (12) MÅNEDER DER GIK FORUD FOR DET RELEVANTE HANDLINGSFORLØB.

Skadeserstatning
Du indvilliger i at holde RECALL, deres moderselskab, søsterselskaber og relaterede virksomheder, deres funktionærer, direktører, ansatte, repræsentanter og leverandører skadesløse over for og forsvare dem mod alle former for tab, omkostninger, skader og udgifter, inklusiv rimelige sagførersalærer der er et resultat af, at du bryder disse betingelser.

Generelt
Gældende love

Disse brugsbetingelser skal reguleres af og udlægges i overensstemmelse med lovene i staten Georgia, og den føderale lovgivning i USA, uden at det har indflydelse på deres konflikt med lovenes forudsætninger. Du indvilliger i at underordne dig den personlige og udøvende jurisdiktion for de statslige eller føderale domstole i staten Georgia.

Andet

Afhængigt af betingelserne for enhver anden aftale der er underskrevet af RECALL for køb af materialer og services via denne hjemmeside, udgør disse betingelser den fulde aftale mellem dig og RECALL, der regulerer din brug af hjemmesiden. Skulle en eller anden form for forordning i disse betingelser blive fundet ugyldig, eller umulig at håndhæve af den ene eller anden årsag, vil den forordning blive vurderet særskilt fra betingelserne og vil ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende forordninger. Du indvilliger i, at ethvert krav der opstår på grundlag af eller i relation til disse betingelser eller din brug af Stedet, skal være indgivet indenfor et år efter at kravet opstod, ellers vil det permanent bortfalde.

International brugDu indvilliger derudover i, at du alene er ansvarlig for handlinger og kommunikation, der er begyndt eller overført på din konto, og at du vil overholde alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regulativer, herunder men ikke begrænset til USAs eksportrestriktioner, som relaterer til din brug af eller dine aktiviteter på denne hjemmeside.
Dette Sted er styret fra og fungerer i USA. HVIS DU SKABER ADGANG TIL STEDET UDENFOR USA, OG DU UNDER LOVEN I DIT PÅGÆLDENDE RETSKREDS IKKE HAR TILLADELSE TIL DETTE, SKAL DU IKKE SKABE DIG ADGANG TIL ELLER BRUGE STEDET.